Inläggs Kategori: Nyhet

Nyhet /

Terminalen deltar aktivt i ett artificiell intelligens (AI)-projekt tillsammans med Teknikkvinnor och Luleå Tekniska Universitet för att öka mångfalden på jobbet.

Det är med stolthet vi på Terminalengruppen deltar i projektet NoBias för att försöka hitta vägar mot en större mångfald på svenska arbetsplatser.

Företags rekryteringskampanjer innehåller ofta omedvetet exkluderande uttryck som kan leda till att vissa personer avstår från att söka den aktuella tjänsten. I ett pågående forskningsprojekt ska design och AI-teknik integreras för att utveckla en attraktiv digital tjänst som analyserar och korrigerar exkluderande uttryck samtidigt som den utbildar användaren i ett normkritiskt perspektiv.

Formuleringar i rekryteringsannonser påverkar vilka som känner tillhörhet och intresse för ett jobb. Genom att utveckla en tjänst för att identifiera och åtgärda bias i exempelvis rekryteringstexter ska projektet bidra till att öka användningen av inkluderande kommunikation.

Flera företag deltar i projektet. Ett av dem är kompetensförsörjningsföretaget Terminalengruppen.

– Sverige står inför en stor utmaning för att råda bot på den kompetensbrist som annars hotar att bromsa utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi måste kunna attrahera rätt typ av kompetens och ge alla samma möjligheter. Jag tror att det här projektet kan bidra till lösningen. Dessutom brinner jag personligen för objektiv bedömning i rekryteringsprocessen och har tidigare deltagit i liknande projekt, bland annat framtagande av ISO standarder runt området säger Peder Hansson, VD för Terminalengruppen.

En statisk syn på språk

I en första fas har projektdeltagarna inventerat de tjänster, mjukvaror och algoritmer som finns på marknaden redan idag och som används för att analysera exkluderande uttryck i bilder och texter.

– Problemet är att dessa tjänster inte fungerar särskilt bra. De utgår ifrån en statisk syn på språk, att exempelvis vissa ord är könskodade. när ord och andra symboler i själva verket får sin innebörd och värdeladdning utifrån den kontext de befinner sig i, säger Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i industriell design och projektledare.

Ett ords eller en bilds innebörd färgas av omkringliggande ord och bilder. Vidare tolkas en text utifrån läsarens föreställning om vem som har skrivit texten. I experiment har det till exempel kunnat visas att försökspersoner gör helt olika tolkningar av en och samma text beroende på om hen tror att texten är författad av en man eller en kvinna.

Betaversioner under utveckling

Baserad på de brister i befintliga system som inventeringen har påvisat ska projektet ta fram en digital tjänst med en AI-lösning som utgår ifrån den omfattande forskning vilken visar att kommunikation är kontextberoende. Dessutom ska tjänsten vara användarvänlig och attraktiv att använda av företag och organisationer. Eventuellt kan AI-tjänsten komma att bli en ISO-standard för inkluderande rekrytering. Tjänsten beräknas vara klar för kommersialisering våren 2022. Betaversioner av tjänsten är under utveckling och kommer att testas och vidareutvecklas kontinuerligt av de deltagande företagen under hela processen.

– Vi inleder nu i dagarna  kortare designprocesser för att utforska olika delar av tjänsten för att samskapa en lösning som de vill ha och behöver. Det är roligt att så många företag har varit intresserade av att vara med. Det visar att exkluderande rekrytering och risken för att gå miste om kompetens är ett problem som tas på största allvar av arbetsgivarna.

Förutom testföretagen, deltar den opinionsbildande organisationen Teknikkvinnor, samt det digitala affärsutvecklingsföretaget Tromb och AI utvecklingsföretaget Substorm i projektet. Forskningsprojektet NoBias finansieras av Vinnova under en period av två år med projektmedel om 2 miljoner kronor.

 

Läs mer (och källa): https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Nyheter-och-aktuellt/Design-och-AI-ska-oka-mangfalden-pa-jobbet-1.206548

 

Nyhet /

Näringslivskoden – Kod mot korruption i näringslivet

Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning. Den är ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Även om koden är riktad till företag kan också myndigheter, kommuner och andra aktörer använda den.

IMM:s styrelse fastställde koden första gången den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. Den 9 december 2014 publicerade IMM en reviderad version av koden. Styrelsen fastställde den nu reviderade koden den 10 juni 2020 och den gäller från den 14 augusti 2020.

Terminalen Executive and Specialist Search följer denna kod till fullo och meddelar också alltid omgående Polisens nationella anti-korruptionsgrupp alla eventuella försök att påverka vår verksamhet.

Läs mer om Institutet mot mutor på: https://www.institutetmotmutor.se
Läs mer om Polisens nationella anti-korruptionsgrupp på: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/nationella-anti-korruptionsgruppen

Nyhet /

Pressmeddelande 2020-03-22: Terminalengruppen satsar 100 000 kronor för att stötta privata företag i Norr- och Västerbotten.

Pressmeddelande
2020-03-22

Terminalengruppen satsar 100 000 kronor för att stötta privata företag i Norr- och Västerbotten, oavsett bransch och storlek, med organisatoriska- och HR inriktade frågeställningar som kan uppkomma i samband med rådande läge i näringslivet.

Terminalengruppen har sedan 2008 varit ett stöd till både privata och offentliga verksamheter när det gäller strategiska- och operativa kompetensförsörjningsfrågor, rekrytering, HR och ökad inflyttning. Terminalengruppen har sitt huvudkontor i Luleå men med verksamhet över hela landet.

”Vi hör idag, primärt från det privata näringslivet, att många verksamheter ofrivilligt hamnat i en mycket tuff situation. Vi är själva företagare och ser med denna åtgärd att om vi, med vår expertkompetens inom just kompetensförsörjning, organisation och HR, på något sätt kan vara behjälpliga så ska vi självklart vara det. Vi har under åren mött verksamheter i både upp- och nedgång, vilket är en del av företagandet, men rådande situation sätter alla kända mekanismer ur spel” – säger Peder Hansson, VD för Terminalengruppen

Och fortsätter:
”Terminalengruppen har en expertkompetens inom dessa områden som akut kan komma att behövas och bidrar genom att kostnadsfritt skänka 100 rådgivnings- /konsulttimmar fördelat till 100 privata företag med verksamhet inom Norr- och Västerbotten. Dessa rådgivningstimmar kan ske via telefon, Skype eller vanligt möte. Totala värdet på dessa är 100 000 kronor men är i sammanhanget en mycket liten peng om vi lyckas behålla ett livskraftigt näringsliv i Norr-och Västerbotten. Privata företag som önskar ta del av detta skickar helt enkelt ett mejl direkt till mig på peder.hansson@terminalen.nu med sina kontaktuppgifter och vilken frågeställning dom vill diskutera så återkommer vi och bokar en tid. Dom 100 första med frågeställningar som är direkt relaterade till rådande läge kommer att få en timmes konsultstöd/rådgivning kostnadsfritt.”

Och avslutar:
”Självklart kan vi inte trolla men alla kan göra någonting och detta är vårt strå till stacken för att stötta företagen i Norr- och Västerbotten som är och har varit mycket stöttande till oss sedan vi startade vår egen verksamhet 2008.”

För mer information, kontakta:
Peder Hansson, VD Terminalengruppen
Mobil: 0730-26 80 30
E-post: peder.hansson@terminalen.nu
Webb: www.terminalen.nu

Ladda ner logotype Terminalengruppen: LÄNK
Ladda ner foto på Terminalengruppens VD, Peder Hansson: LÄNK

Nyhet /

Terminalens VD deltar i juryn för priset “Årets tjänst” på Norrbottens största företagsmässa.

Terminalengruppen är guldpartner till Ung Företagsamhet. Lika självklart är det att vi i morgon torsdag deltar i juryn för priset “Årets tjänst” på Norrbottens största företagsmässa.
Sedan starten av Ung företagsamhet 1980 har över 400 000 elever drivit ett UF Företag.

Att vara guldpartner samt operativt delta i juryarbetet är en del i vårt ansvarstagande genom FNs Agenda 2030 där ett av våra tre prioriterade mål är: “MÅL: 8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET”.

Välkommen att möta 125 företag med 400 unga företagare i morgon torsdag. Läs mer på: https://ungforetagsamhet.se/massan-entreprenorskap-pa-riktigt-2020-norrbotten

Nyhet /

Terminalengruppen är månadens medlemsföretag hos Norrbottens Handelskammare

Månadens medlemsföretag: Terminalengruppen!

5 mars 2019

Om Terminalengruppen:

Terminalengruppen är i ett expansivt skede och där ett av affärsområdena heter Inflyttningslots. En tjänst som funnits i flera år och som nu tar nästa steg för att möta ett ökande behov av kompetensförsörjning och inflyttning till länet. Inflyttningslots är en fristående verksamhet inom Terminalengruppen som hjälper arbetsgivare i Norrbotten att attrahera och rekrytera från annan ort eller annat land genom att ta hand de praktiska delarna av flyttprocessen utifrån behov och önskemål.

Vi har ställt 3 frågor till Peder Hansson VD för Terminalengruppen:
 
1. Vad är det som är unikt med Terminalengruppens tjänst ”Inflyttningslots” och som skapar framgång?
Det unika med Inflyttningslots är att tjänsten är en del av en större helhet inom Terminalengruppens övriga utbud inom tex hela eller delar av rekrytering samt HR-stöd där vi bland annat går in, operativt, på del- eller heltidtid som företagets egen HR chef eller HR strateg. Samtidigt är Inflyttningslots helt fristående. Inflyttningslots kan användas även då företaget väljer att genomföra sin rekrytering på egen hand. Terminalengruppens vision är att öka, behålla och förädla den norrländska arbetskraften.
Vi vill att alla som är beredda att söka sig till Norrbotten också ska ta steget och att våra arbetsgivare underlättar en flytt genom att erbjuda praktiskt inflyttningsstöd via Inflyttningslots. Det blir enklare för den önskade kandidaten med eventuellt medföljande familj att tacka ja, samtidigt som processen blir mer effektiv för alla parter. Framgång inte bara för Inflyttningslots eller enskilda företag, utan för hela regionens utveckling.

2. Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare hjälpt Terminalengruppen och Inflyttningslots?
Norrbottens Handelskammare delar vår vision kring ökad internationalisering och är ett värdefullt stöd när det gäller omvärldsbevakning i ett regionalt perspektiv. I en global verklighet, där kompetens och arbetskraft allt mer flyter mellan länder och branscher, ser vi att medlemskapet i Norrbottens Handelskammare ger oss och regionen alla möjligheter att utvecklas i rätt riktning. När nu Inflyttningslots lyfts fram på ett tydligare sätt blir Handelskammaren en möjlighet till fler och nya kontakter på olika arenor, främst inom kompetensområdet men också inom internationell handel.

3. Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?
Att arbetsgivare i Norrbotten blir ännu bättre på att öppna upp sin verksamhet för möjligheten till kompetens som kommer från annan ort eller annat land. Alla vet att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring länets fortsatta tillväxt och vi kan inte sitta och vänta på framtiden för den är redan här. Tänk dig genomslagskraften i att bli den region som är allra bäst på att ta hand om vår inflyttande kompetens. Att erbjuda Inflyttningslots är ett stort steg i den riktningen, så tveka inte att höra av dig till oss på Inflyttningslots för att etablera ett samarbete inom dessa områden.

Läs mer på www.inflyttningslots.se och www.terminalen.nu

 

Läs mer på http://www.norrbottenshandelskammare.se/manadens-medlemsforetag-terminalengruppen/

Nyhet /

Allt du behöver för att rekrytera kompetens från utlandet till Sverige.

Visst vet du att Terminalengruppen (Terminalen Executive and Specialist Search samt Terminal 5) kan hjälpa dig att rekrytera expertkompetens från utlandet. Vår personal i Sverige har faktiskt även själva arbetat internationellt under många år och under åren byggt upp ett stort globalt kontaktnät.

Tillsammans med våra rekryterare som i dag finns lokalt på fem kontinenter och pratar tolv olika språk så har vi kanalerna och processerna för att hitta den kompetens du behöver och inte bara det. Vi ordnar också allt det praktiska som arbetstillstånd på 10 dagar, boende, språkutbildning eller vad det nu kan vara som behövs tillsammans med vårt eget, certifierade, relocationföretag Terminal 5. Vi hanterar hela kedjan med över 15 års erfarenhet.

Du får EN kontaktperson hos oss som pratar svenska och koordinerar hela processen. Vi är ett svenskt företag, har själva kollektivavtal med Unionen och är medlemmar i organisationen Svenskt Näringsliv.

Boka ett kostnadsfritt video- eller telefonmöte med oss på https://go.oncehub.com/terminalengruppen så tar vi ett resonemang hur vi tillsammans kan hjälpas åt att få din verksamhet, och Sverige att växa.

Vi ses!