Utveckla

Dags att öka vinsten i verksamheten?

Utveckla

Att fokusera på dina kunder och deras behov är totalt avgörande för framgång, detta i alla leden i en organisation. Avgörande för framgångsrik verksamhets- och organisationsutveckling är att se helheten där varje del bidrar till att uppnå det övergripande målet.
Motiverad och engagerad personal är de som driver processerna framåt.

När din utmaning består i att utveckla din verksamhet inom personal- eller kompetensförsörjningsområdet kan vi vara till stöd. Området är stort och vår kunskap är både bred och spetsig varför allt inte kan beskrivas i detalj. Dock finns det områden som är vanligare än andra som vi beskriver kortfattat nedan.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med:

  • Vision och målarbete
  • Processorienterad verksamhetsutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Hållbara arbetsplatser
  • Ledarskapscoachning
  • Teamutveckling

 

Vi hjälper dig utveckla
din verksamhet

 

 

Vision och målarbete
Visionen ger oss kompassriktningen i vardagen och förenar organisationen för det som verkligen vill uppnås. Målformuleringar och mål ska driva, motivera och inspirerar varje individ att i varje aktivitet närma sig visionen. Genom givna arbetsmodeller och delaktighet utarbetas och förankras mål, på grupp och individnivå, vilka skapar rätt värde och nytta för företagets kunder.
I målarbetet ingår även hur man i sin roll som ledare arbetar för att skapa engagemanget hos medarbetarna för att uppnå resultat.

Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling hanterar flera olika dimensioner för hur verksamheten genom strategisk, taktiskt och operativt arbete ska nå de mål som satts upp utifrån dess vision och affärsidé. Tillsammans med personalen utvecklas verksamhetens flöden/processer för att öka produktiviteten och den inre effektiviteten. Förmågan att ”göra saker rätt” ligger i fokus. Personalens kompetens och delaktighet är grunden till förankring och motivation i utvecklings och förbättringsarbetet.

Organisationsutveckling
För att driva verksamhetens arbetsprocesser/flöden med bästa effekt och kvalitet behöver organisationen med jämna mellanrum ses över och utvecklas utifrån roller, ansvar och kompetens. Resultatet av organisationsutvecklingen säkerställer och ökar företagets framgång. Varje förändring behöver sina unika insatser vilka vi stödjer och coachar för att uppnå bästa resultat.

Hållbara arbetsplatser
Hållbara arbetsplatser berör det mellanmänskliga området och handlar om medarbetarskap, ledarskap, värderingar, förhållningssätt och relationer. Arbetsplatsen är en arena som vi i vårt vuxna liv tillbringar en stor del av tiden. Det är därför en viktig arena att utvecklas på, både i sin profession och som människa. Vi stödjer arbetet med att undersöka och utveckla de normer, antaganden och värderingar som skapar en positiv företagskultur.

Ledarskapscoachning
Ledarskap är en profession som omfattar många förväntningar och uppgifter att hantera. Grunden till utveckling är att förstå sig själv och förstå sin omgivning och dess sammanhang. Vi erbjuder coaching där det ges möjlighet att reflektera, skapa insikter och arbeta med framgångsrika beteenden. Vi vet alla att det inte är lätt att förändra och utveckla beteenden, fokus är därför på att förstå sig själv i en helhet, skapa insikter, sätta mål, öva, följa upp, reflektera, justera och öva igen.

Teamutveckling
Teamutveckling handlar om att utveckla förmågan att göra saker tillsammans, dvs nyttja den fulla potentialen i teamets eller gruppens gemensamma intelligens. Det är när summan av samverkan för individernas intelligens uppnås som organisationen levererar högsta kundnyttan. Utifrån varje teams eller grupps uppdrag genomför vi en nulägesanalys för samverkan som lägger grunden för att vidare utveckla gruppens intelligens.

Vi arbetar allt i från enskilda uppdrag och utredningar till projektledning, och vi utgår alltid från kundens unika behov.
Vi arbetar gärna med workshops för att skapa insikter och engagemang som därefter resulterar i konkreta avtryck i genomförda uppdrag. Det är viktigt för oss att våra insatser ger ”avtryck” i verksamhet och organisation, därför följer vi upp och utvärderar våra insatser kontinuerligt.

 

Fler exempel av våra tjänster

 

Performance Management
Erbjuder din verksamhet ett jobb eller en karriär? Vill du öka din organisations prestation och samtidigt få mer nöjda medarbetare? Vi stöttar dig i arbetet med att låta verksamhetens vision och styrelsens mål färdas hela vägen till medarbetaren som en röd tråd i form av individuella mål kopplade till utveckling och lönesättning.

Globaliserad arbetsmarknad
Är din verksamhet redo att möta en globaliserad arbetsmarknad? Har du råd att inte anpassa verksamheten?
Kontakta oss gärna för ett resonemang.

Säljutveckling
Har du i dag, eller har du för avsikt att anställa personer som i sina roller förväntas ha en hög aktivitetsnivå gällande prospektering mot nya och befintliga kunder eller är resultaten inte i den nivå du skulle önska? Det kan gälla utesäljare, telefonsäljare, teknik-, IT-, ekonomikonsulter, bankrådgivare, revisorer och advokater likväl som kundtjänstpersonal och anställda inom t.ex. handel.
Vi har mångårig erfarenhet att hitta, bedöma och utveckla säljande kompetenser.

HR Stöd
Vill du ha tid för dina affärer och fokusera mer på verksamheten och samtidigt säkerställa att personalområdet blir en intäktskälla och inte en kostnad?
Vår tjänst HR Stöd riktar sig till verksamheter som har behov av professionellt stöd inom vissa eller samtliga delar av personalområdet. Vi kan ansvara för hela eller delar din personalfunktion och du får en egen personalchef på hel- eller deltid. Helt utifrån ditt behov.

Policys & riktlinjer
Du känner säkert att det finns saker som vore bra att tydliggöra för din personal men att tiden inte räcker till. Sa du verkligen samma sak till de båda anställda som frågade samma fråga med en veckas mellanrum? Vi kan stötta dig med att ta fram och dokumentera din verksamhets policys och riktlinjer inom personalområdet. Kanske en personalhandbok, on-line, skulle vara till stöd? Ett tips kan vara att börja i liten skala och sedan löpande fylla på allt eftersom behov uppstår.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Boka ett möte

Om de datum och tider som finns tillgängliga inte passar: kontakta oss